Doğum Borçlanması

Doğum nedeniyle      çalışamadıkları       en     fazla     iki     defa    olmak     üzere     ikişer     yıllık      sürelerinin borçlandırılmasında sigortalının doğumdan önce 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tescil edilmiş olması ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim ödenmiş olması yeterli sayılacaktır. Doğumun çalıştığı işinden ayrıldıktan sonra 300 gün içinde gerçekleşmesi şartı aranmayacaktır. Doğum  borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak sonuçlandırılacaktır.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına  primi  ödenmiş  süreler  borçlanma  hesabında  dikkate  alınmayacak,  doğum  borçlanması yapılacak        sürede çocuğun    vefat     etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlandırılacaktır. İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanabilecektir.

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam edenler ile hak sahipleri 5510 sayılı Kanunun

41 inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (b)  bendi  hükmü  gereğince  borçlanma  yapabilecektir. Ancak, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam edenlerin, 5510 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 506 sayılı Kanuna  göre  tescil  edilmiş  ve  kısa  ya da  uzun  vadeli  sigorta kolları  yönünden  adına  prim ödenmiş olması halinde kendileri veya hak sahipleri Kanunun 41 inci maddesinin ilgili bentleri kapsamında borçlanma yapabileceklerdir.

Örnek 1– 1/5/1993 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı

(A)’nın 25/12/1995  tarihinde  zorunlu  sigortalılığı  sona  ermiştir.  Sigortalı  (A),  12/7/1990  ve

18/6/1997 tarihlerinde doğum yapmış olup sigortalı çalışmaya başladığı tarihten sonra 18/6/1997 tarihinde  yapmış  olduğu  doğumu  müracaatı  halinde  borçlanabilecek,  tescil  tarihinden  önce

12/7/1990 tarihinde yapmış olduğu doğum borçlanma kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Örnek 2- 31/12/1988 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı (B)’nin  1/7/1989 tarihinde sigortalılığı sona ermiş, 6/7/1989 tarihi itibariyle 1479 sayılı Kanun kapsamında  çalışmaya  başlamış  olup  bu  kapsamdaki  sigortalılığı  halen  devam  etmektedir. Sigortalı 21/11/1986 ve 14/12/2000  tarihlerinde 2 doğum yapmıştır. Doğum borçlanması için müracaatta bulunan sigortalı, birinci doğumunun işe girdiği tarihten önce, ikinci doğumunun ise

1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı iken gerçekleşmesi nedeniyle borçlandırılmayacaktır.

Örnek 3- 3/4/1996 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında tescili bulunan sigortalı (C),

12/12/1997 tarihinde doğum yapmıştır. Yapılan incelemede sigortalı adına malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları  primi ödenmediği anlaşıldığından sigortalı (C)’nin doğum borçlanması talebi kabul edilmeyecektir.

Örnek  4- 20/11/1994-22/1/1995  tarihleri  arasında  506  sayılı  Kanuna  tabi  zorunlu,

1/3/1998-30/9/2007 tarihleri arasında 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine göre isteğe bağlı  sigortalı  olan  sigortalı  (D),  18/5/1996  ve  25/10/2008  tarihlerinde  2  doğum  yapmıştır. Sigortalının   doğum       borçlanması    için                       müracaat etmesi              halinde                  her          iki            doğumu     da borçlandırılabilecektir.

Örnek 5- 18/12/1995-25/11/1997 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan,

1/3/2007 tarihinde 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortalılığı başlayan ve 30/10/2009 tarihinde sona eren sigortalı (E), 12/12/1998 ve 1/9/2010 tarihlerinde 2 doğum  yapmıştır.  Sigortalının  doğum  borçlanması  için  müracaat  etmesi  halinde  12/12/1998 tarihinde yapmış olduğu doğumu  borçlandırılacak, 1/10/2008 tarihinden sonraki süreleri isteğe bağlı sigortalı olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü  maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine kapsamında sigortalı olduğundan 1/9/2010 tarihindeki doğumu borçlandırılmayacaktır.

Örnek 6- 5/5/1991 tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya başlayan, 6/6/1996

13/11/1997, 20/11/2001  ve  4/9/2006  tarihlerinde  4  doğum  yapan  sigortalı  (F),  doğumlardan sonraki   çalışmadığı  süreleri  borçlanmak  için  müracaat  etmiştir.  Sigortalıya  2  doğum  için borçlanma hakkı olduğu  konusunda bilgi verildikten sonra tercih ettiği doğumlardan   ikisi için borçlanma işlemi gerçekleştirilecektir.

Örnek 7- 2/2/2002-10/4/2004 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna, 1/7/2007- 10/4/2008 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanuna, 6/5/2009-8/7/2009 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci  fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı olan (G), 5/5/2006 ve 3/8/2008 tarihlerinde 2  doğum  yapmıştır. Bu  durumda  sigortalının  5/5/2006  tarihindeki  doğum süresi borçlandırılacak, 3/8/2008 tarihindeki doğumu ise son  defa 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı olduğundan borçlandırılmayacaktır.

Örnek  8- 15  yaşında  3308  sayılı  Kanun  kapsamında  çıraklığı  nedeniyle  3/4/1996 tarihinde  506   sayılı  Kanun  kapsamında  tescili  yapılan  ve  bugüne  kadar  başka  çalışması bulunmayan sigortalı (H), 25/4/2006 tarihinde doğum yapmış olup, müracaat etmesi halinde söz konusu süreyi borçlanabilecektir.

Örnek 9- 1/1/1998-1/1/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna göre tarım sigortalılığı

bulunan sigortalı (I), 12/7/2000 tarihinde doğum yapmış 13/8/2010 tarihinde doğum borçlanması

yapmak için  müracaat  etmiş  olup  sigortalının  4  üncü  maddenin  birinci  fıkrasının  (a)  bendi kapsamında sigortalılığı bulunmadığından doğum borçlanması talebi kabul edilmeyecektir.

Örnek  10- 1/1/1986-1/1/1990  tarihleri  arasında  2925  sayılı  Kanuna,  25/12/1991-

15/12/1992 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi olan sigortalı (İ), 3/2/1990 ve 8/9/1993 tarihlerinde  2   doğum  yapmıştır.  Sigortalının  müracaatı  halinde  8/9/1993  tarihinde  yaptığı doğumundan  dolayı  borçlanma  yapabilecek,  ancak,  3/2/1990  tarihinde  son  defa  2925  sayılı Kanuna tabi iken yaptığı doğumdan dolayı borçlandırılmayacaktır.

2.2- Ücretsiz doğum ya da analık izni sürelerinin borçlanması

5510  sayılı  Kanunun  4  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a)  bendine  tabi  kadın

sigortalıların çeşitli iş kanunları (854, 4857, 5953 ve diğer iş kanunları) gereğince kullandıkları ücretsiz  doğum  ya  da  analık  izin  süreleri  işyerinden  alacakları  belgelerle  birlikte  Kuruma başvurmaları halinde borçlandırılacaktır.

2.3- 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi sigortalılardan 2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanuna tabi çalışmaları bulunanların borçlanma işlemleri

5510 sayılı  Kanunun  geçici  4  üncü  maddesi  uyarınca  haklarında  5434  sayılı  Kanun

hükümleri uygulanan 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan 4 üncü maddenin   birinci  fıkrasının  (a)  bendi  kapsamında  geçen  çalışmaları  sırasında  5510  sayılı Kanunun  41  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (a),  (f)  ve  (g)  bentlerinde  belirtilen  süreleri bulunanlar bu madde hükümlerine göre söz  konusu sürelerini borçlanabileceklerdir. Ancak, bu durumda  4  üncü  maddenin  birinci  fıkrasının  (a) bendi  kapsamında  sigortalılık  süresi  olarak değerlendirilen, borçlanılan söz konusu süreler, 5434 sayılı Kanunun 89  uncu maddesine göre ödenen emekli ikramiyesine esas hizmet sürelerine ilave edilmeyecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalıların 41 inci maddenin yukarıda belirtilen bentleri gereğince borçlanma işlemleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasına tabi çalışmalarının en  son geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince  yapılacak,  borçlanma  belgelerinin  asılları daha  önce  bildirilmemiş  ise  4  üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi hizmetleri ile birlikte  emeklilik sicil dosyalarına konulmak üzere Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına gönderilecektir.

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacak olan sigortalıların diğer statülere tabi oldukları sürede, bu statülere göre  borçlanılacak  sürelerine  ait  prim  tutarı  5510  sayılı  Kanunun  41  inci  maddesine  göre sigortalıların  veya  hak  sahiplerinin  talepte  bulundukları  tarihte  5510  sayılı  Kanunun  82  nci maddesine göre prime esas alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanacaktır.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olanlardan, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi geçen hizmetleri ve borçlanılacak süreleri bulunanların borçlanma tutarının hesabı 26/12/2008 tarihli ve 2008/111 sayılı Genelgenin “I. A- BORÇLANMA  YAPACAK  KİMSELER” başlıklı  bölümünün  4  üncü  paragrafında  yer  alan açıklamalar doğrultusunda yapılmaya devam edilecektir.

Örnek  1- 15/3/1988-14/10/1998  tarihleri  arasında  5434  sayılı  Kanuna,  1/11/1998-

30/4/1999 tarihleri arasında da 506 sayılı Kanuna tabi hizmetleri bulunan sigortalı (J), 8/2/2000 tarihinde doğum  yapmış ve daha sonra 14/11/2000 tarihinde tekrar 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmaya  başlamıştır.  Sigortalı  (J)’nin  başvurusu  halinde  5434  sayılı  Kanun  uyarınca  bu hizmetinin  başlangıcı  15/11/2000  tarihi  olacağından  8/2/2000-14/11/2000  tarihleri  arasındaki süresi 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) bendine göre borçlandırılacaktır.

Örnek 2- 8/7/1982-23/1/2003 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi hizmetleri bulunan ve 19/6/2006 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve halen bu görevi devam eden sigortalı (K), 16/8/2010 tarihli dilekçesiyle 24/4/2003 tarihinde doğum yaptığını belirterek doğum sonrası  iki  yıllık  süreyi  borçlanmak  için   başvuruda  bulunmuştur.  Sigortalının  24/4/2003-

23/4/2005 tarihleri arasındaki 2 yıllık süresi 506 sayılı Kanuna tabi hizmetlerinin bulunduğu sosyal  güvenlik  il  müdürlüğünce/sosyal  güvenlik  merkezince  5510  sayılı  Kanunun  41  inci maddesi uyarınca seçeceği prime esas günlük kazanç tutarı üzerinden borçlandırılacaktır.

2.4- 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onbeşinci fıkrasına göre yapılan

borçlanmalar

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanuna göre iştirakçi

olup 2008  yılı  Ekim  ayından sonra Kanunun 4  üncü maddesinin  birinci fıkrası  kapsamında sigortalılığı  bulunmayanların, borçlanılacak hizmetler ile birlikte kendileri veya ölenlerin hak sahiplerinin  5510  sayılı  Kanuna  göre  aylığa  hak  kazanmaları  ve  müracaat  etmeleri  halinde kapsamdaki süreleri 5434 sayılı Kanunun borçlanma hükümleri gereğince borçlandırılacaktır.

Örnek 1- 15/4/2000-14/10/2003 tarihleri arasında 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti olan ve

5/7/2004 tarihinde vefat eden sigortalının eşi 2008 yılı Ekim ayından sonra vefat eden eşinin borçlanma  kapsamında  olan  askerlik  süresinden  5510  sayılı  Kanuna  göre  kendisine  aylık bağlamaya yetecek kadar olan 1 yıl 6 aylık kısmı 5434 sayılı Kanuna göre borçlandırılacaktır.

Örnek 2- 1/8/1970-3/9/1984     tarihleri arasında 5434  sayılı  Kanuna tabi  14  yıl  2  ay hizmeti olan ve görevinden ayrıldığı tarihten sonra hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi hizmeti olmayan 1/7/1947 doğum  tarihli sigortalı askerlik süresinin 10 aylık kısmının borçlandırılması için   başvurduğunda,   1/7/2008   tarihi   itibariyle   61   yaşını   tamamlamış   olması   nedeniyle borçlanacağı askerlik süresi ile birlikte 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca kendisine aylık  bağlanabilmesi  için  gerekli  olan  15  yılı  tamamlayacağından,  talebi   kabul  edilerek borçlanması 5434 sayılı Kanuna göre yapılacaktır.

Örnek 3- 1/9/1975-31/8/1979 tarihleri arasında 5434 sayılı Kanuna tabi 4 yıl, 29/3/1982-

13/12/1985 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi 3 yıl 2 ay 24 gün ve 1/1/1986-14/8/2003 tarihleri arasında 5434 sayılı Kanuna tabi 17 yıl 7 ay 14 gün olmak üzere toplam 24 yıl 10 ay 8 gün hizmeti olan sigortalı, 15/7/2010 tarihli dilekçesi ile tarafına aylık bağlanabilmesi için gerekli olan  25  yıllık  süresini  tamamlayacak   kadar  askerlik  süresinin  borçlandırılması  talebinde bulunmuştur. Sigortalının 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalılığının bulunmaması ve son kez 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetinin bulunması   nedeniyle   25   yılı   tamamlayacak   kadar   olan   1   ay   22   gün   askerlik   süresi borçlandırılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir